top of page

Ansökan om viltstängsel runt Trosaskogen 1:1

AB Hvalfisken har ansökt om tillstånd för att sätta upp viltstängsel runt Trosaskogen 1:1. Ansökan har lämnats in till Länsstyrelsen som beslutar i frågan. Kartor och själva ansökan går att finna längre ner på sidan.

Ansökan har anläggningsnummer: 2009-2022, 2013-2022 och 2014-2022. Det är tre ärenden är för samma ansökan – Ett förprövning, ett för uppsättning av hägn och ett för att hålla vilt i hägnet.

Dessa ärenden behandlas separat i tre olika enheter hos Länsstyrelsen.

 

Förfarande i godkännande processen:

Efter att förprövningsansökan är komplett ska sökande få ett beslut av Länsstyrelsen inom 8 veckor. I förprövningsprocessen är det bara möjligt för den sökande att överklaga. Om föreningen eller dess medlemmar vill överklaga/protestera mot detta hägn så är det i ärende 2014-2022 "Ansökan om tillstånd uppföra vilthägn".

 

Sökande ska vänta tills alla 3 ärendena är godkända innan en byggnation får påbörjas.

 

Byggnadsåtgärden ska sedan vara klar senast tre år efter att ansökan blivit godkänd. När byggnationen är klar sker en besiktning där förprövningshandläggare inspekterar om byggnationen av hägnet utförts enligt godkänt förprövningsbeslut.

 

Frågor ställda till Länsstyrelsen gällande denna ansökan från medlemmar i LSFF:

  • Kommer allmänheten, som ju drabbas hårt av denna inskränkning i allemansrätten, kunna göra sin stämma hörd?

Nej, inte i förprövningsprocessen då den enbart tar hänsyn till om hägnet är lämpligt för de djurs som hägnet är planerat för.

 

  • Kan ett beslut i Länsstyrelsen i ärendet överklagas? Vem har i så fall rätt att överklaga?

Ett förprövningsbeslut kan bara överklagas av den sökande ifall länsstyrelsen kräver särskilda villkor i beslutet. En överklagan ska göras inom 3 veckor från att sökande är delgiven förprövningsbeslutet.

 

  • Finns någon bestämmelse som säger att Länsstyrelsen måste fatta ett beslut inom viss tid? Kan man få information om när ett beslut har fattats? Ska ett överklagande göras inom viss tid efter beslut?

Beslut i förprövningsärendet ska ges till sökande inom 8 veckor från att ansökan är komplett. Länsstyrelsen informerar den sökande om förprövningens beslut när ärendet är klart och beslutat. Därefter diarieförs förprövningsbeslutet och kan begäras ut från diariet. 

 

  • Kommer Trosa kommun att informeras om Hvalfiskens planer på vilthägn som täcker en yta på 356 ha, vilket innebär att en stor del av Tureholmshalvön tas i anspråk?

Förprövningshandläggaren i ärendet skickar ett meddelande för kännedom till berörd kommun när en ny förprövning kommit in och har ankomsthanterats av handläggaren. Till detta meddelande bifogas den situationsplan som sökande ska ha skickat in tillsammans med förprövningsansökan. Därefter är det upp till kommunen att avgöra vad de gör med informationen

Denna fråga kommer att adresseras på årsstämman. 

bottom of page