LSFF Styrelsemöte den 23 maj 2022

Tre större projekt har igångsatts nu under sommaren.

  1. Ny dagvattenledning vid lekplatsen

  2. Gästparkeringsplats, vid korsningen Lotsängsvägen och Långbackavägen, skall ordnas genom att sandfickan flyttas till sopstationen vid busskuren. Det kommer att bli plats för 9-10 gästplatser, som då avlastar våra vändplaner.

  3. Dräneringen vid postlåderampen kommer att ordnas. Temporärt kommer då hela postlåderampen att flyttas till andra sidan för att möjliggöra grävning. Återplaceras sedan och förlängs något.


 

  • En digital flyttbar ”Visa hänsyn”-skylt som varnar för
    för hög hastighet på våra vägar, kommer att införskaffas.

  • Ängen kommer att klippas två gånger under sommaren

  • Där det finns stockar inom samfällighetens område är det fritt fram att hämta.

  • Tippning av ris och andra massor inte är tillåtet. Detta måste lösas av den enskilde tomtägaren

  • Nästa styrelsemöte måndag den 20 juni


 

Styrelsen önskar alla en skön sommar